Byla mi stanovena diagnóza IPF, co dál?

Diagnóza by měla být stanovena lékařem Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů, podle tíže onemocnění by měl lékař s nemocným prodiskutovat dostupné léčebné možnosti a režimová opatření. Nemocný by měl přestat kouřit a měl by věnovat pozornost své tělesné hmotnosti (optimalizace, tj. ani moc, ani málo) a fyzické aktivitě (plicní rehabilitace). Pacient s diagnózou IPF by se měl aktivně o svoje onemocnění zajímat, aktivně se podílet na léčebném procesu, podle svých možností zapojit i rodinu a blízké. Nebjte se ptát!

Léčebné možnosti (pirfenidon, nintedanib) sice vyhlídky nemocných s IPF podstatně zlepšují, ale farmakologická léčba sama o sobě bez úpravy životního stylu není všemocná. Obézní pacient bude pravděpodobně dušný i navzdory terapii, nemocný s výraznou dekondicí a malou svalovou sílou se zadýchá i z tohoto důvodu. V době stanovení diagnózy nelze stanovit průběh choroby u konkrétního pacienta.

Průběh IPF závisí na více faktorech:

  • Faktory ovlivnitelné lékařem Časné a správné stanovení diagnózy - pokud postižení plic v době stanovení diagnózy IPF není rozsáhlé, nabízí se možnost zahájení antifibrotické léčby (léčby s cílem zpomalit/zastavit proces tvorby vaziva). Ta prokazatelně zpomaluje pokles plicních funkcí a prodlužuje přežívání nemocných s IPF. Problematické může být zahájení jejího podávání ve velmi časných fázích onemocnění, protože regulačními orgány ČR byla stanovena horní hranice vitální kapacity, při které je možno indikovat léčbu pirfenidonem i nintedanibem, pod 90% očekávaných hodnot.
  • Faktory ovlivnitelné pacientem Ochota pacienta a jeho rodiny aktivně se podílet na léčbě.
  • Faktory v současné době nepředvídatelné a neovlivnitelné U části nemocných se podaří onemocnění zpomalit nebo stabilizovat. U části nemocných se nám nedaří průběh onemocnění ovlivnit (zpravidla je to u pacientů s pokročilou IPF, kteří mají v době stanovení diagnózy špatnou funkci plic). U části nemocných s IPF může v průběhu onemocnění docházet k tzv. akutním exacerbacím, což je život ohrožující stav, při kterém dochází ke skokovému poklesu plicních funkcí obvykle s dechovou nedostatečností. Do které skupiny bude nemocný patřit, nelze bohužel v době stanovení diagnózy předpovědět.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat