Aktuálně

20.7.2015

Léčba IPF: Standard plicní rehabilitace

Dovolujeme si upozornit, že na stránkách www.pneumologie.cz byl uveřejněn Standard plicní rehabilitace. Shrnuje indikace plicní rehabilitace, postup při vyšetření a jednotlivé techniky, které lze využít podle toho, jaká složka poruchy dýchání u nemocného převažuje a co chceme rehabilitací ovlivnit.

20.7.2015

ČOPN - Český občanský spolek proti plicním nemocem

ČOPN vznikl původně v roce 2000 jako České občanské sdružení proti CHOPN (Chronické obstrukční plicní nemoci), v roce 2015 byl přeměněn odborně i legislativně na Český spolek proti plicním nemocem. Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecné povědomosti o problematice plicních nemocí a organizovaní aktivit, sloužících ke zlepšení situace pacientů s plicními nemocemi.

Více...
20.7.2015

Červnový kongres v Brně

Ve dnech 17. - 19. 6. se konal v Brně XIX. Kongres České pneumoftizeologické společnosti a Slovenské pneumoftizeologické společnosti. V rámci kongresu byl opět představen nyní již mezinárodní registr nemocných s IPF (EMPIRE), který slouží jako významný zdroj epidemiologických údajů (důležité např. při snaze získat přístup k novým či potenciálním léčebným postupům) a umožňuje posoudit efekt léčby.

Více...
22.6.2015

Klinická studie – nová léčba IPF

V létě 2015 (v Thomayerově nemocnici od 25.6.2015) bude k dispozici studie zabývající se účinkem protilátky vážící a neutralizující interleukin 4 a interleukin 13 u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou. Studie je navržena jako randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná placebem a mohou do ni být zařazeni i nemocní užívající pirfenidon nebo nintedanib, aniž by musela být tato léčba přerušena nebo ukončena.

Více...
22.6.2015

XX. setkání pneumologů a IV. setkání pneumologů a pneumochirurgů

4.6. 2015 se v pražském Emauzském klášteře konalo XX. setkání pneumologů a IV. setkání pneumologů a pneumochirurgů. Kromě kryobiopsie a společných mechanismů vzniku zhoubných plicních nádorů (bronchogenního karcinomu) a plicní fibrózy byla diskutována i problematika transplantace srdce a plic ve světě a České republice. V této souvislosti je třeba zmínit, že vznikají nové doporučené postupy pro indikaci transplantace plic, předtransplantační vyšetření a péči o pacienty na čekací listině k transplantaci plic, k dispozici budou pravděpodobně na podzim tohoto roku.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat